Balans

per 31 december 2017

Download XLS

Voor winstverdeling (in duizenden euro’s)

Noot*

31.12.2017

31.12.2016

*

Zie de (PDF:) toelichting op de balans en winst- en verliesrekening.

 

 

 

 

Beleggingen

 

 

 

Leningen

1

72.594

89.072

 

 

 

 

Financiële vaste activa

 

 

 

Deposito’s

2

2.000

 

 

 

 

Vorderingen

 

 

 

Overige vorderingen en overlopende activa

3

463

410

 

 

 

 

Overige activa

 

 

 

Liquide middelen

4

18.400

5.506

 

 

 

 

Kortlopende schulden

5

-313

-391

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitkomst van vorderingen en overige activa minus kortlopende schulden

 

18.550

5.525

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitkomst van activa minus schulden

 

91.144

96.597

 

 

 

 

Eigen vermogen

 

 

 

Geplaatst kapitaal

6

1.631

1.702

Agio

7

84.417

88.322

Herwaarderingsreserves

8

3.863

4.873

Overige reserves

9

1.010

397

Onverdeeld resultaat

10

223

1.303

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

91.144

96.597

 

 

 

 

Grafiekgenerator – Maak uw eigen grafieken

Grafiekgenerator

Eenvoudig samengevatte feiten en cijfers die u kunt samenstellen en downloaden.

Maak uw eigen grafieken