Bedragen in miljoenen euro’s

2019

2018*

2017

2016

2015

*

De cijfers voor het voorgaande jaar zijn onderhevig aan wijzigingen in de waarderingsgrondslagen. Zie de algemene boekhoudkundige beginselen voor nadere uitleg.

1

Inclusief fondsen in beheer bij gelieerde partijen die niet in de consolidatie zijn betrokken.

2

Triple Bottom Line-vermogen betreft vermogen dat niet alleen gericht is op economische baten, maar ook op sociale en milieubaten. Naar onze overtuiging geeft dit cijfer de beste indicatie van het streven van een bank naar duurzaamheid. Voor de jaren 2015 en 2016 heeft geen evaluatie plaatsgevonden van het in de reële economie geïnvesteerd vermogen en het Triple Bottom Line-vermogen.

3

De nettowinst per aandeel is berekend over het in het boekjaar gemiddeld aantal uitstaande aandelen.

4

De verhouding tussen het hoogste en het mediane salaris (bij de bepaling van het mediane salaris wordt het hoogste salaris niet meegenomen) is conform de criteria van het Global Reporting Initiative (GRI) en voldoet aan de betreffende best practice. Alle salarissen worden berekend op fulltime basis. Over de verhouding tussen het hoogste en het laagste salaris wordt verslag gedaan in het (PDF:) Sociaal jaarverslag.

5

2018 is het eerste verslagjaar waarin de methodiek van het Partnership for Carbon Accounting Financials (PCAF) wordt gebruikt. 100% (2018: 68%) van onze uitstaande kredieten en fondsbeleggingen zijn beoordeeld in 2019.

Financieel

 

 

 

 

 

Eigen vermogen

1.200

1.112

1.013

904

781

Toevertrouwde middelen

10.690

9.558

8.722

8.025

7.283

Kredieten

8.187

7.248

6.598

5.708

5.216

 

 

 

 

 

 

Balanstotaal

12.060

10.850

9.902

9.081

8.211

Fondsen in beheer1

5.671

4.673

4.604

4.373

4.087

Totaal in beheer gegeven vermogen

17.731

15.523

14.506

13.454

12.298

 

 

 

 

 

 

Totaal baten

292,0

261,1

240,3

217,6

211,6

Bedrijfslasten

–234,6

–212,1

–190,2

–171,9

–150,2

Waardeverminderingen kredietportefeuille

–3,9

–3,5

–1,8

–5,7

–7,6

Waardeveranderingen deelnemingen

0,3

–0,5

1,3

–1,5

0,2

Bedrijfsresultaat vóór belastingen

53,8

45,0

49,6

38,5

54,0

Belastingen bedrijfsresultaat

–15,0

–10,3

–12,2

–9,3

–13,3

Nettowinst

38,8

34,7

37,4

29,2

40,7

 

 

 

 

 

 

(Common) Equity Tier 1 ratio

17,9%

17,5%

19,2%

19,2%

19,0%

Leverage ratio

8,5%

8,6%

8,9%

8,8%

8,4%

Bedrijfslasten/totaal baten

80%

81%

79%

79%

71%

Rendement op eigen vermogen in %

3,4%

3,3%

3,9%

3,5%

5,5%

Rendement op activa in %

0,3%

0,3%

0,4%

0,3%

0,5%

In de reële economie geïnvesteerd vermogen / Balanstotaal2

76,1%

77,5%

80,2%

80,6%

83,3%

Triple Bottom Line-vermogen /balanstotaal2

73,8%

76,3%

75,3%

77,0%

77,9%

 

 

 

 

 

 

Per aandeel (in euro’s)

 

 

 

 

 

Intrinsieke waarde per jaareinde

83

82

83

82

81

Nettowinst3

2,78

2,69

3,19

2,83

4,40

Dividend

1,35

1,95

1,95

1,95

1,95

 

 

 

 

 

 

Aantal certificaathouders

44.401

42.416

40.077

38.138

35.735

Aantal rekeningen – retail

830.816

839.242

808.090

759.738

707.057

Aantal rekeningen – business

77.984

68.751

60.339

50.765

44.418

 

 

 

 

 

 

Sociaal

 

 

 

 

 

Aantal medewerkers ultimo

1.493

1.427

1.377

1.271

1.121

Medewerkersverloop

10%

9%

9%

8%

14%

Percentage vrouwen in managementfuncties

44%

39%

44%

40%

38%

Verhouding tussen hoogste salaris en mediaan van het salaris4

5,6

5,6

5,7

5,7

5,7

 

 

 

 

 

 

Milieu

 

 

 

 

 

Eigen uitstoot van Triodos Bank, 100% gecompenseerd (in kiloton CO2-equivalent)

2,9

2,8

3,1

3,1

3,0

Netto uitstoot in uitstaande kredieten en beleggingen (in kiloton CO2-equivalent)5

265

152

Vermeden uitstoot in kredieten en investeringen voor duurzame energie (in kiloton CO2-equivalent)5

962

985